Thực phẩm chức năng

CALCIUM 500 + VIT.D3
Y dược nhân sinh
GASTRIMAX
Y dược nhân sinh
MAGNESIUM+VIT.B6
Y dược nhân sinh
CERUTIN
Y dược nhân sinh
CERUTIN

180.000

180.000

LƯU HUYẾT MINH
Y dược nhân sinh
LƯU HUYẾT MINH

150.000

150.000

MAGNEVIT B6
Y dược nhân sinh
MAGNEVIT B6

130.000

130.000

CONCEPTIO FEMME
Y dược nhân sinh
CONCEPTIO FEMME

1.050.000

1.050.000

CONCEPTIO HOMME
Y dược nhân sinh
CONCEPTIO HOMME

2.100.000

2.100.000

PHAGINVITA
Y dược nhân sinh
PHAGINVITA

60.000

60.000

DETOCAP
Y dược nhân sinh
DETOCAP

160.000

160.000

LASENVON
Y dược nhân sinh
LASENVON

150.000

150.000

ACTI-GLOBIN
Y dược nhân sinh
ACTI-GLOBIN

160.000

160.000

KINGROSE
Y dược nhân sinh
KINGROSE

120.000

120.000

ENLEFZIN
Y dược nhân sinh
ENLEFZIN

140.000

140.000

NATUFIB
Y dược nhân sinh
NATUFIB

80.000

80.000